Dr. Jo Robinson
Dr Jo Robinson leads Orygen’s suite of research programs around suicide prevention. She currently coordinates several research projects in collaboration with Australian and overseas universities.

Jo’s work focuses on improving our knowledge about the best approaches to reduce suicide risk among young people. This includes developing programs, testing novel approaches that specifically target at-risk youth, and translating the research evidence into practice and policy.

Barbara Stanley
Professor of Medical Psychology (in Psychiatry) at Columbia University. Stanley, PhD
Clinical Expertise Treatment of individuals with suicidal behavior, self-injury, borderline personality disorder (BPD), emotion regulation difficulties; Consultation with family members who have adolescent or adult children with psychiatric problems; Dialectical Behavior Therapy. Research Expertise Suicide, suicidal behavior, non-suicidal self injury, BPD, depression, Dialectical Behavior Therapy, Cognitive Behavior Therapy, brief interventions to prevent suicide, biobehavioral research on suicidal behavior and BPD. Mentored research on fMRI studies examining the interpersonal dysfunction dimension of BPD, genetics studies of BPD and treatment engagement trials with suicidal individuals.

Fredrik Walby
Fredrik A. Walby er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Han er også DBT-terapeut og har tidligere ledet et DBT-team. Han har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider.

Lars Mehlum 
Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han har hatt mange nasjonale og internasjonale verv; for tiden er han president for International Academy of Suicide Research (IASR) og visepresident i organisasjonene ISSPD og ESSPD. Han har publisert omfattende fra sine studier av suicidal og selvskadende atferd i ulike grupper, personlighetspatologi og traumatisk stress i tillegg til psykoterapiforskning. Han etablerte utdanningene for DBT (2006) og CGT (2013) i Norge og er lærer og veileder i inn- og utland for disse terapiformene og for klinisk suicidologiske emner.

Jan Olav Johannessen M.D., Ph.D.
Forskningssjef, Klinikker for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus.  Prosjektleder VelgåLeve. Leder forskergruppe psykose, Stavanger Universitetssjukehus.

Jone Schanche Olsen
Leder av Transkulturelt Senter ved Stavanger Universitetssjukehus etter 25 år i flyktningfeltet i forskjellige sammenhenger, innen- og utenlands.

Arne Vaaler
Psykiater og professor ved institutt for psykiatri NTNU. Han jobber også som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, Østmarka.

Ping Qin
Professor – Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Fungerende senterleder (oktober 2018 – ).
Leder for registerforskning ved NSSF
Vice-president av International Association for Suicide Prevention (IASP), 2017

Liv Mellesdal
Psykiatrisk sykepleier, Phd. Hun er ansatt ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus. Daglig leder av SIPEA-studien («Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions») som er en oppfølgingsstudie av akuttpsykiatrisk innlagte pasienter.

Tove Bjørnå

Lærerutdannet ved Universitetet i Stavanger. Videreutdanning i spesialpedagogikk. Ansatt i Stavanger Aftenblad siden 1999.

Etablerte læringssenteret Deadline.Featurejournalist og leder av ungdomsredaksjonen i Stavanger.Lokaljournalist ved Aftenbladets SandneskontorLeder av Aftenbladets Sandneskontor.Jobber nå i Aftenbladets gravegruppe.

Geir Sverre Braut
Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er cand. med. (1980) og spesialist i samfunnsmedisin (1997). Han har tidligere vært assisterende fylkeslege (1985-1994) og fylkeslege i Rogaland (1994-2001).

Liv Breivikås Fevang
Undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse i Forsknings- og undervisningsenheten Klinikker Psykisk Helsevern, Stavanger Universitetssjukehus

Vigdis Fredheim
Psykologspesialist og Leder av Akuttambulant Ungdomsteam, PHBURA, Helse Stavanger. Jobber med ungdom i alderen 13-18 år i akutte, alvorlige psykiske kriser.

Kristin Jørstad Fredriksen
Overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus. Jobber ved Avdeling Sikkerhet og har i mange år jobbet klinisk med pasienter med alvorlige psykiske lidelser. PhD kandidat innfor tema psykotisk depresjon og selvmordsfare ved Universitetet i Stavanger. PhD prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Medlem i kollegastøttegruppe ved sykehuset når alvorlige hendelser inntrer.

Sybille Greiner
Leder for Leve Rogaland
Leder for Erfaringsrådet ved Jæren DPS
Etterlatt, foredragsholder, kursleder for VIVAT som freelance, selvstendig næringsdrivende og har samtaler med andre etterlatte i regi av «Leve» som samtalepartner.

Terese Grøm, fungerende generalsekretær, LEVE

Annika Hagerman
Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Hun har i over 10 år jobbet innen akutt psykiatri på akutt mottakspost C2 ved Klinikk psykisk helsevern voksne, SUS. Hun er leder for en kollegastøtte-gruppe ved alvorlige hendelser (suicid).

Marianne Hansen opplevde i barndommen overgrep som førte til at hun i voksen alder fikk diagnosen Bipolar Lidelse. Marianne bruker sine erfaringer til å hjelpe andre som har det vanskelig gjennom ulike verv som styremedlem og likemannsperson i Bipolarforeningen, og frivillig arbeid i foreningen LMSO. I tillegg sitter hun som brukerrepresentant for Mental Helse ved SUS, og representerer brukerne inn psykisk helse. Marianne er opptatt av å bruke sine erfaring til noe godt, og startet derfor eget firma som foredragsholder. Drivkraften ligger i tanken om at hun kan låne vekk sin stemme, til de som ikke tør bruke sin egen ennå.

Bjørn Tore Husby
Lillebroren min, Øystein, forsvant høsten 2016, og ble funnet død to uker senere. Selvmord. Jeg opplevde å måtte lete etter han nærmest alene. Politi, helsevesen og media var fraværende. Etter begravelsen og på nyåret 2017 tok jeg kontakt med Tove Bjørnå i Stavanger Aftenblad og la fram historien min, og det ble over det neste halve året jobbet med en vanskelig og ensom selvmordshistorie som til slutt kom på trykk i avisen. Spørsmålene jeg hadde var: Hvorfor fikk ikke broren min hjelp på legevakten han oppsøkte samme dagen, hvorfor letet ikke politi og redningsorganisasjoner etter han mer enn noen timer og hvorfor var media tyst med at et menneske var forsvunnet i byen vår? Jeg har i tiden etter engasjert meg i politikk og i frivillige organisasjoner for å bryte ned samfunnets tabu rundt selvmord, og for å påvirke politikere og hjelpeapparatet til å bli bedre

Karin Irene Gravbrøt
er seniorrådgiver i avdeling psykisk helsevern og rus i spesialisthelsetjenestedivisjonen i Helsedirektoratet. Hun har arbeidet i direktoratet siden 2010, og har saksbehandleransvar for oppdrag innen psykisk helsevern, spesielt med fokus på distriktspsykiatriske sentre (DPS), akuttfunksjon og samhandling med kommune og NAV

Rune Helland

Fagsjef for tiltak og utvikling i Mental Helse.

Oddmund Holgersen ble i 2007 etterlatt ved selvmord, da hans sønn ikke orket å leve lenger. Han er i dag aktiv i foreningen Leve Rogaland som nestleder. I tillegg er han gruppeleder for lokallaget på Haugalandet, og har de siste årene fungert som likemann for Leve. Han har ved flere anledninger holdt foredrag om det å miste noen i selvmord, og hvordan han har funnet sin vei videre etter selvmordet.

Karina Høyen

Psykolog St Olavs Hospital, Avd Østmarka. Ph.d kandidat ved NTNU.

Gjertrud Kvalstad
Gjertrud er psykologspesialist og til daglig seksjonssjef ved BUP Lian, St Olavs hospital, og mangeårig leder av deres DBT-team.  Hun har vært DBT-terapeut siden 2009 og er DBT-lærer og -veileder ved NSSF. Gjertrud har vært sentral under arbeidet med den norske versjonen av manualen til M. Linehan;  «DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark». Av andre DBT-prosjekter var hun initiativtager til å prøve ut en STERK NOK- gruppe i Trondheim, ledet en av de nasjonale konferansene i DBT, og Gjertud har vært sentral under utvikling av et standardisert pasientforløp for pasienter med suicidalitet/selvskading og trekk fra emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Gjertrud sitter også i  prosjektgruppen for DBT-nettverket i Norge.

Elfrida Hartveit Kvarstein
Arbeider som Seksjonsoverlege ved Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS, er 1.amanuensis ved UiO og leder forskningsgruppen for Personlighetspsykiatri. Hun er spesialist i psykiatri , har psykoterapiutdannelse fra Institutt for Gruppeanalyse og Institutt for Mentalisering og er medlem av psykoterapiutvalget (DnLF/NPF).

Åse Mattson

Er utdanna psykolog, og har bachelorgrad i japansk språk og kultur.
Har jobba som psykolog i kommunen, og i spesialisthelsetenesta, og har førelest på både universitet og høgskule. Har forska på sjølvmord, sjølvskading og stress tidleg i livet.

Terje Mesel
Professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Han har sin PhD i etikk fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. I 2016 var han gjesteprofessor i etikk ved San Diego State University. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt- fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014). Et av kapitlene handler om pasientsuicid og det er dette Mesel vil diskutere i sitt foredrag

Torbjørn Mohn-Haugen jobber som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo ved Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid og er styreleder i interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum. Han er skribent, foredragsholder, tegner og poet. Torbjørn er utdannet pedagog ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og har fag blant annet innen journalistikk. Han var vinner av Olaf prisen i 2015 for sin deltagelse i filmen LEVE og ble kåret til årets erfaringskonsulent i 2018. Torbjørn er selv etterlatt etter selvmord, har slitt med psykiske helseutfordringer i mange år og har flere ganger stått frem med historien sin i nasjonale medier. Han var også initiativtager til en nasjonal lysmarkering mot selvmord i 2017 i samarbeid med LEVE og flere andre bruker- og pårørende organisasjoner.

Annemarte Moland
Annemarte Moland har jobbet som gravejournalist i NRK i mange år, for nyhetene og med ulike tv-dokumentarer.
De siste 2 årene har hun kartlagt mulig systemsvikt ved behandlingen av suicidale pasienter i psykisk helsevern.

Kjetil Moen, PhD. Sykehusprest ved Stavanger Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.Hans forskning har en fenomenologisk, narrativ og eksistensiell orientering. Moen er særlig nysgjerrig på hva det gjør med folk å arbeide med folk – såkalt relasjonsintenst arbeid.

Avhandlingen, som han forsvarte i 2016, handler om hvordan arbeid med terminalt syke og døende påvirker selvforståelsen til helsepersonell. Den er nå utkommet som bok med tittelen Death at Work. Existential and psychosocial perspectives on End-of-life care (Palgrave MacMillan, 2018).

Erlend Mork 

Erlend Mork er spesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst), Oslo Universitetssykehus. Han har tidligere arbeidet ved akuttavdeling og på poliklinikk for voksne innen psykisk helsevern og ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging. Han har bred erfaring med utdanning, forskning og behandling innen feltet klinisk suicidologi, bl.a. gjennom arbeid med dialektisk atferdsterapi for personer med affektreguleringsvansker og gjentatt selvskadende eller suicidal atferd. Hans doktorgrad fra 2014 fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni.

Martin Ø. Myhre
er vernepleier med mastergrad i atferdsvitenskap. Han er rådgiver ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging og jobber med Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har skrevet flere artikler om atferdsaktivering for depresjon, og ledet en studie som evaluerte atferdsaktivering for depresjon i akuttpsykiatrien.

Jarle Nilsen
Ordfører, Karmøy kommune.

Nora Olsen-Sund
Kommunalsjef helse og omsorg, Karmøy kommune

Audun Pedersen
Spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune

Siri Toven
Siri Toven er spesialrådgiver ved RVTS Øst, med selvmordsforebygging som ansvarsområde. Hun er psykologspesialist, med arbeidserfaring fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste. Hun har over ti års erfaring med dialektisk atferdsterapi for ungdom med selvskadings- og suicidalitetsproblematikk, og er for tiden også koordinator for et DBT-team ved Oslo universitetssykehus, BUP Oslo Syd.

Anita Johanna Tørmoen 
Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning og har doktorgrad i behandling av selvskading. Ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Hun er DBT-terapeut, og har arbeidet i DBT –team i over 10 år.

Martin Veland
Martin Veland er klinikksjef for psykisk helsevern – døgn, på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han er utdannet Master i psykososialt arbeid med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid i 2009, sykepleier i 2004. Klinisk erfaring fra akuttpsykiatri, hovedsakelig i akuttmottak. Siden 2012 har han jobbet med ledelse

Synøve Magnussen Wiig
Synøve Magnussen Wiig er spesialrådgiver ved RVTS Øst, med selvmordsforebygging som ansvarsområde. Hun er psykologspesialist i klinisk voksen og har arbeidserfaring fra ulike poliklinikker, akuttpsykiatrisk døgnavdeling og sist fra et Akutteam. Ved RVTS Øst har hun blant annet ansvar for implementering av det veiledende materiell for forebygging av selvmord og selvskading i kommunene.

Wenche Øiestad
Seniorrådgiver i avdeling psykisk helse og rus, i divisjon Folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet. Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, samt en master i organisasjon og ledelse. Har jobbet i Helsedirektoratet fra 2013. Tidligere jobbet innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen som psykiatrisk sykepleier og virksomhetsleder for psykisk helsearbeid, samt fagutvikler.