Dr. Jo Robinson
Dr Jo Robinson leads Orygen’s suite of research programs around suicide prevention. She currently coordinates several research projects in collaboration with Australian and overseas universities.

Jo’s work focuses on improving our knowledge about the best approaches to reduce suicide risk among young people. This includes developing programs, testing novel approaches that specifically target at-risk youth, and translating the research evidence into practice and policy.

Barbara Stanley
Professor of Medical Psychology (in Psychiatry) at Columbia University. Stanley, PhD
Clinical Expertise Treatment of individuals with suicidal behavior, self-injury, borderline personality disorder (BPD), emotion regulation difficulties; Consultation with family members who have adolescent or adult children with psychiatric problems; Dialectical Behavior Therapy. Research Expertise Suicide, suicidal behavior, non-suicidal self injury, BPD, depression, Dialectical Behavior Therapy, Cognitive Behavior Therapy, brief interventions to prevent suicide, biobehavioral research on suicidal behavior and BPD. Mentored research on fMRI studies examining the interpersonal dysfunction dimension of BPD, genetics studies of BPD and treatment engagement trials with suicidal individuals.

Jan Olav Johannessen M.D., Ph.D.
Forskningssjef, Klinikker for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus.  Prosjektleder VelgåLeve. Leder forskergruppe psykose, Stavanger Universitetssjukehus.

Geir Sverre Braut
Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er cand. med. (1980) og spesialist i samfunnsmedisin (1997). Han har tidligere vært assisterende fylkeslege (1985-1994) og fylkeslege i Rogaland (1994-2001).

Lars Mehlum 
Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han har hatt mange nasjonale og internasjonale verv; for tiden er han president for International Academy of Suicide Research (IASR) og visepresident i organisasjonene ISSPD og ESSPD. Han har publisert omfattende fra sine studier av suicidal og selvskadende atferd i ulike grupper, personlighetspatologi og traumatisk stress i tillegg til psykoterapiforskning. Han etablerte utdanningene for DBT (2006) og CGT (2013) i Norge og er lærer og veileder i inn- og utland for disse terapiformene og for klinisk suicidologiske emner.

Liv Mellesdal
Psykiatrisk sykepleier, Phd. Hun er ansatt ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus. Daglig leder av SIPEA-studien («Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions») som er en oppfølgingsstudie av akuttpsykiatrisk innlagte pasienter.

Fredrik Walby
Fredrik A. Walby er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Han er også DBT-terapeut og har tidligere ledet et DBT-team. Han har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider.

Siv Hilde Berg
Psykolog og Phd stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus og medlem av forskningssenteret for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE ved Universitetet i Stavanger). Masterstudie i samfunnssikkerhet. Klinisk erfaring fra psykisk helsevern voksne. Siv Hilde arbeider med å systematisere pasienterfaringer, samt helsepersonells erfaringer med klinisk praksis. Kunnskapen benyttes for å få en bedre forståelse av hva pasientsikkerhet er for pasienter i selvmordskrise.

Arne Vaaler
Psykiater og professor ved institutt for psykiatri NTNU. Han jobber også som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, Østmarka.

Liv Breivikås Fevang
Undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse i Forsknings- og undervisningsenheten Klinikker Psykisk Helsevern, Stavanger Universitetssjukehus

Marianne Hansen opplevde i barndommen overgrep som førte til at hun i voksen alder fikk diagnosen Bipolar Lidelse. Marianne bruker sine erfaringer til å hjelpe andre som har det vanskelig gjennom ulike verv som styremedlem og likemannsperson i Bipolarforeningen, og frivillig arbeid i foreningen LMSO. I tillegg sitter hun som brukerrepresentant for Mental Helse ved SUS, og representerer brukerne inn psykisk helse. Marianne er opptatt av å bruke sine erfaring til noe godt, og startet derfor eget firma som foredragsholder. Drivkraften ligger i tanken om at hun kan låne vekk sin stemme, til de som ikke tør bruke sin egen ennå.

Oddmund Holgersen ble i 2007 etterlatt ved selvmord, da hans sønn ikke orket å leve lenger. Han er i dag aktiv i foreningen Leve Rogaland som nestleder. I tillegg er han gruppeleder for lokallaget på Haugalandet, og har de siste årene fungert som likemann for Leve. Han har ved flere anledninger holdt foredrag om det å miste noen i selvmord, og hvordan han har funnet sin vei videre etter selvmordet.

Svein Øverland er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi (2005). Svein er ansatt som seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, begge deler i Norge. Han har gjennomført spisskompetanseutdanning i retts og sikkerhetspsykologi og har videreutdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT), Aggresion Replacement therapy (ART), traumebehandling (EMDR). Han er redaktør i tidsskrift for Sexologi og har skrevet artikler om seksualitet der og i flere tidsskrifter. Han har skrevet to fagbøker; Selvskading: en praktisk tilnærming (2006) og Stalking: forståelse, risikovurdering og håndtering (2012). Han har også bidratt som kapittelforfatter i seks andre bøker.

Terese Grøm, fungerende generalsekretær, LEVE